vol1 2021/06/12 一里松キャンプ場

大阪の能勢にある一里松キャンプ場に行ってきました。